Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GameShark.pl

Sklep dostępny pod adresem internetowym GameShark.pl (zwany dalej: sklepem internetowym) prowadzony jest przez F.H.U.P. "MAR-GO" Gonera Maria z siedzibą w Częstochowie ul. Axentowicza 33, 42-202, NIP 5741419611, REGON 151529887; adres poczty elektronicznej shop@gamesharkzone.com numer telefonu: +48 730 007 795, (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora.

Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli biurowych, mebli dla graczy oraz elementów wyposażenia wnętrz. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy. 

SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym GameShark.pl 

KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. 

KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, będący jednocześnie Formularzem Zamówienia. 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. 

TOWAR – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

SPRZEDAWCA – F.H.U.P. "MAR-GO" Gonera Maria z siedzibą w Częstochowie ul. Teodora Axentowicza 33, 42-202, NIP 5741419611, REGON 151529887; adres poczty elektronicznej shop@gamesharkzone.com numer telefonu: (+48) 730 007 795 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

USŁUGODAWCA – F.H.U.P. "MAR-GO" Gonera Maria z siedzibą w Częstochowie ul. Teodora Axentowicza 33, 42-202, NIP 5741419611, REGON 151529887; adres poczty elektronicznej shop@gamesharkzone.com numer telefonu: +48 730 007 795 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru  ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które Klient może złożyć po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Spis treści:

 1.   Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca,
 3.   Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4.   Metody i środki techniczne służące korygowaniu i wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych.
 5.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6.   Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 7.   Warunki zawierania umowy sprzedaży.
 8.   Sposoby dostawy.
 9.   Sposoby płatności.
 10.   Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 11.   Tryb postępowania reklamacyjnego.
 12.   Dane osobowe.
 13.   Postanowienia końcowe.
 14.   Prawa autorskie.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym GameShark.pl.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

 •   prowadzeniu konta w Sklepie internetowym,
 •   umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i dokonania zakupu Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży;

I. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.   Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.

II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym  którym posługuje się usługodawca

 1. Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do internetu.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. b) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub c) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub d) Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub e) Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub f) Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli. 

 

III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.   Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
 2.   Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia będącego jednocześnie Formularzem Rejestracji. W tym celu należy „kliknąć” na wybrany przez Klienta Towar. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Zobacz koszyk i złóż zamówienie”. Po wykonaniu powyższych czynności Klient zostanie przekierowany do strony określającej wartość zakupów. Kolejno należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w pkt X regulaminu. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do składania zamówienia” Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Kolejno należy wypełnić wyświetlony Formularz Zamówienia.
 3.   Następnie niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz kliknięcie na ikonkę „Chcę przy okazji zakupu założyć konto”.  
 4.   Formularz Zamówienia należy uzupełnić o następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail.
 5.   Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. 3 skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6.   Kolejno należy zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa. Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę. Obligatoryjne również jest wyrażenie zgody przez Klient na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby założenia i korzystania z Konta sklepu internetowego „GameShark.pl” oraz na inne cele przetwarzania danych, tam wskazane.   
 7.   Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”. Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili, w tym momencie jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Ponadto na wskazany przez Klienta adres mailowy zostaną wysłane dane do logowania się z indywidualnym hasłem, które Klient powinien zmienić na własne przy pierwszym logowaniu.
 8.   Założenie i korzystanie z Konta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłatne.
 9.   Założenie Konta Klienta przyspiesza proces składania zamówienia przez Użytkownika oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „GameShark.pl”, takich jak:     – zamówienia – umożliwiająca Klientowi wgląd w historię złożonych zamówień oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,     – punkty – umożliwia Klientowi sprawdzić ilość zgromadzonych punktów. Warunki sprzedaży promocyjnej oraz zasady wymiany nagród określa odrębny regulamin,   – zmiana danych – umożliwiająca Klientowi dostęp do podanych danych osobowych oraz ich zmianę lub usunięcie,     – zmiana hasła – umożliwia Klientowi zmianę hasła do konta. – wyloguj – umożliwia Klientowi szybkie wylogowanie się z Konta
 10.   W celu zalogowania się do Konta Klienta należy kliknąć ikonkę „ludzika”  znajdującym się w prawym górnym rogu strony sklepu internetowego „GameShark.pl” oraz wpisać w formularzu logowania adres e-mail podany przy rejestracji oraz swoje indywidualne hasło dostępu do Konta oraz kliknąć ikonę „Zaloguj się”.
 11.   Szczegóły Konta Klienta są dostępne po kliknięciu ikonki „ludzika” znajdującego się w prawym górnym rogu strony    
 12.   W celu dokonania modyfikacji Konta Klienta (podanych danych osobowych) należy: a) zalogować się do Konta Klienta,     b) wejść na Konto klikając przycisk „ludzika” znajdujący się w prawym górnym rogu strony. c) wybrać zakładkę „Edytuj profil”,     d) wprowadzić modyfikacje podanych danych osobowych używając przycisku „Zapisz zmiany”.
 13.   W przypadku, chęci usunięcia danych, których podanie było w toku Rejestracji obligatoryjne (wymagane) – patrz pkt 3. w sposób uniemożliwiający wykonanie umowy z Użytkownikiem, a Użytkownik nie wprowadził zmian do tych danych – zamiast tego konieczne jest usunięcie Konta Klienta; to samo dotyczy przypadku cofnięcia zgód o których mowa w pkt. 5. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 14.   Dla Klientów z którymi została zawarta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym Usługodawca może prowadzić sprzedaż towarów w ramach różnych kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii. Dokonując zakupu towarów oferowanych w ramach tych kampanii Klient zawiera umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
 15.   Udział w kampaniach o których mowa w pkt 9 jest bezpłatny i dobrowolny. Zasady rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zostały określone w pkt V Regulaminu.
 16.   Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 17.   Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na zdjęcie Towaru widoczne na stronie Sklepu internetowego.
 18.   Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 19.   Następnie należy kliknąć pole „Przejdź do składania zamówienia”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego na której znajduje się Formularz Zamówienia.
 20.   Kolejno niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz kliknięcie na ikonkę „Zakupy bez zakładania konta ” bądź „Mam już konto i chcę się zalogować ” bądź „Chcę przy okazji zakupu założyć konto”. W przypadku kliknięcia na ikonę „Chcę przy okazji zakupu założyć konto ”, procedura zakładania konta opisana jest w rozdziale „Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym”.
 21.   Formularz Zamówienia należy uzupełnić o następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail.
 22.   Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. 14 skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 23.   Kolejno należy zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa. Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności stanowi warunek zawarcia Umowy sprzedaży i świadczenia usług przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie.
 24.   Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz tym samym dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 25.   W przypadku, gdy Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi on o tym Klienta, który bez wyznaczania dodatkowego terminu będzie mógł wówczas od umowy odstąpić. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Usługodawca dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Klienta. 

 

IV. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient (Usługobiorca) ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie kliknięcie na zakładkę „Koszyk”.  Wówczas Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę, na której, aby usunąć daną pozycję Towaru należy kliknąć przycisk „Usuń”, a następnie ponownie wybrać Towar i dodać go do koszyka.

Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres shop@gamesharkzone.com lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 730 007 795.

Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: shop@gamesharkzone.com z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 730 007 795. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: – wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Przyjęto zamówienie” ze wskazaniem jego numeru– dotyczy to Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej shop@gamesharkzone.com, a także przez wydrukowanie  i przekazanie Usługobiorcy  wraz z Towarem specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

V. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: shop@gamesharkzone.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Axentowicza 33, 42-202 Częstochowa).

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

 

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wiadomość email wysłaną na adres shop@gamesharkzone.com lub też telefonicznie pod numerem (+48) 730 007 795.

Zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

 

VII. Warunki zawierania umowy sprzedaży

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.

Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet za pomocą formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: shop@gamesharkzone.com

Usługobiorcy posiadający Konto w sklepie internetowym mają możliwość złożenia zamówienia za pomocą zakładki „Do koszyka” bez konieczności korzystania z Formularza Zamówienia.

Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem jego numeru, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może poprosić Kupującego o wypełnienie ankiety na stronie, bądź wysłać Kupującemu na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji ze Sprzedawcą, z których Kupujący może, ale nie musi skorzystać.

 

VIII. Sposoby dostawy.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, możliwy jest także odbiór osobisty.

Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.

Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Częstochowie przy ul. Axentowicza 33, 42-202, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-16.00

Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Termin realizacji zamówienia to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Towaru, na który  składa się czas kompletowania Towaru i czas jego dostawy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym  do chwili skompletowania i wysłania Towarów.

Czas dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy: paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.

Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Uwaga! Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

W przypadku wyboru zakupu za pobraniem i nie odebrania przesyłki może zostać naliczona opłata manipulacyjna (związana z przygotowaniem do wysyłki i kosztami wysyłki towaru) w wysokości 50 PLN, którą zobowiązuje się pokryć klient.

 

IX Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 •   płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 •   płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy:

82 1140 2004 0000 3202 8329 6504

 •   Płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora Autopay S.A.
 •   Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz operatorem kart płatniczych jest Blue Media SA z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561.

    Uwaga! Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

 

X Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres: F.H.U.P. "MAR-GO" Gonera Maria Częstochowa ul. Teodora Axentowicza 33, 42-202 lub mailowo pod adresem shop@gamesharkzone.com ) dołączając formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej GameShark.pl

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane Płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłaty w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy towar niezwłocznie na adres:

F.H.U.P. "MAR-GO" Gonera Maria Częstochowa ul. Axentowicza 33, 42-202

a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

Klient (Konsument) ponosi jedynie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, GameShark.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

XI Tryb postępowania reklamacyjnego towaru

 1.   Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.
 2.   Sprzedawca odpowiada za wadę towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi).
 3.   Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4.   Kupującym (konsument), może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5.   Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6.   Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7.   Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8.   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9.   Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy shop@gamesharkzone.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: F.H.U.P. "MAR-GO" Gonera Maria Częstochowa ul. Axentowicza 33, 42-202.
 10.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: F.H.U.P. "MAR-GO" Gonera Maria Częstochowa ul. Axentowicza 33, 42-202. 
 11.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 12.   W przypadku wadliwości Towaru, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.
 13.   W kwestiach reklamacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, w szczególności art. 555 [1] – 576 (Rękojmia za wady)

 

XII. Dane osobowe

 1.   Administratorem danych osobowych Usługobiorców (Klientów) jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą (Sprzedawcą).
 2.   Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę (Klienta) z Usługodawcą (Sprzedawcą).
 3.   Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe Usługobiorców są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
 4.   Przetwarzając dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca)  zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 5.   Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.
 6.   Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 7.   Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego, – ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. -ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny mogą zostać skierowane do mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości w przeciwnym razie zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy) .

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku. Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie jego  zmienionej treści  na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jaki Usługobiorców (Klientów) w terminie 3 dni od momentu opublikowania zmian na stronie sklepu internetowego GameShark.pl

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego GameShark.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: GameShark.pl

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: GameShark.pl

 

XIV. PRAWA AUTORSKIE

Przedstawione na stronie sklepu internetowego o adresie elektronicznym https://www.gameshark.pl/ szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

Open element in lightbox

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl